Pechy Country House

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Základná legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) ?. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo?nom pohybe takýchto údajov, a Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) ?. 2016/680.

Pou?enie o právach resp. skuto?nostiach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ?alej len „zákon“ ) Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby na základe § 24 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona ?. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ?. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovate?  PÉCHY CASTLE s.r.o.  zhromaž?uje, získava a spracúva osobné údaje pre následné ?innosti: – rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená ( spracovanie objednávky od klienta, ke? klient kontaktuje prevádzkovate?a e-mailom ) – poskytovanie ubytovacích služieb a administrácia s tým spojená ( zapísanie ubytovaných osôb do Knihy ubytovaných, vyplnenie tla?iva Hlásenie pobytu pre Cudzineckú políciu ) – vybavovanie s?ažností a reklamácií – da?ové a ú?tovné doklady ( vystavenie faktúry ).

Nižšie uvedené zásady vytvárajú nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cie? zabezpe?i? rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále ?astejšie používaných informa?ných a komunika?ných technológií a zárove? podpori? posil?ovanie a zbližovanie ekonomík ?lenských štátov Európskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. V rámci všeobecnej ochrany osobných údajov predpisovej základne Slovenskej republiky sa bude Smernica uplat?ova?:
1. pre spracúvanie osobných údajov v rámci ?inností, ktoré podliehajú právu Európskej únie tak nariadenie, ako aj zákon, s výnimkou 1. ?asti až 3. ?asti zákona.
2. pre spracúvanie osobných údajov v rámci ?inností, ktoré nepodliehajú právu Európskej únie zákon ako celok,
3. pre spracúvanie osobných údajov na ú?ely plnenia trestného konania príslušným orgánom zákon, s výnimkou vybraných ustanovení 3. ?asti návrhu zákona

Práva používate?a web stránky:

 • Právo na prístup
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo namieta? proti spracovaniu
 • Právo na prenos údajov
 • Právo s?ažova? sa dozornému orgánu
 • Právo odobra? súhlas

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

1. Zásada zákonnosti §6 – preveri?, ?i pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov:

a) Evidencia ubytovaných hostí (§24, bod 1, zákon ?. 253/1998 Z. z v znení neskorších predpisov) , t.j. Domová kniha, doba uchovania je desa? rokov

 • Meno
 • Priezvisko
 • ?íslo ob?ianskeho alebo pasu
 • Adresa trvalého pobytu
 • Doba ubytovania

b) Hlásenie cudzineckej polícii (zákon ?. 404/2011), dop??a domovú knihu, doba uchovania je pä? rokov

 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • ?íslo cestovného dokladu
 • ?íslo víza
 • Za?iatok a koniec pobytu

c) Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, rieši vždy obec v rámci svojho VZN
d) Zákon o DPH ?. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 písmeno b, doba uchovania je do konca kalendárneho roka , v ktorom uplynie desa? rokov od skon?enia roka, ktorého sa týkajú, uchovávajú sa údaje uvedené v zákone „meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifika?né ?íslo pre da?, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“

2. Zásada obmedzenia ú?elu §7 – overi?, ?i sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený ú?el( zbiera? len dáta ktoré sú definované v zákonoch platných pre ubytovacie zariadenie).

3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 – preveri?, ?i spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia by? správne a pod?a potreby aktualizované
5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – ma? ur?enú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zoh?adnením ú?elu ich spracúvania
6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdi?, ?i je zaru?ená primeraná bezpe?nos? osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov.
7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovate? je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov  a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukáza?.

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, ak zákazník – spotrebite? fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebite?skej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikate?skej ?innosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovate? ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovate? porušil jeho práva, má zákazník právo obráti? sa na prevádzkovate?a ako predávajúceho so žiados?ou o nápravu. Ak prevádzkovate? na žiados? zákazníka pod?a predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiados? neodpovie do 30 dní odo d?a jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo poda? návrh na za?atie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu pod?a § 12 zákona ?. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebite?ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebite?ských sporov s prevádzkovate?om ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným ú?elom kontaktova? na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, poštový prie?inok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pri?om zákazník má právo vo?by, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebite?ského sporu použi? platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Viac informácií o
alternatívnom riešení spotrebite?ských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

POSLEDNE ZMENENÉ A DOPLNENÉ 11 október 2021

V prípade problémov súvisiacich s osobnými údajmi nás kontaktujte:

info@pechycountryhouse.com